Halkbank Servis Görevlisi Alıyor

Halkbank Servis Görevlisi Alıyor
3 Haziran 2014 tarihinde eklendi, 63 kez okundu.

Halk Bankası servis görevlisi başvuruları 9 Haziran ila 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 17 ağustos tarihinde yapılacak. 

halkbankT. HALK BANKASI A.Ş.
SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam
edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır.
Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
1. Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan
Türkiye’de çalışma izni almış olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis
ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti
kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara
para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,

 Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya
bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden
mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek
koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut
sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev ve
seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan
alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra
verilebilir.),
 Erkek adaylar için, sınav tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş
olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
 Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile
özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak,
Gerekmektedir.
Adayların başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları),
yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca
yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında hiçbir
gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez.
Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller
yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespit
edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve
başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.
2. Genel Hususlar
 Sınav, yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
 Adaylar görev almak için seçtikleri ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için
Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir.
 Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile
değiştirebilecektir.
 Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözleşmelerinde, 3 yıl
içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da sözleşmelerinin haklı nedenle
Bankaca feshi halinde “Bankaca hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim
giderlerinin geri ödeneceğine” dair hüküm bulunacaktır.
 Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adaylar sadece seçtikleri ilde
çalışacak olup, başka bir ile tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların
başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini
buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu
şartları kabul etmiş sayılacaktır.
3. Başvuru Şekli ve Süresi
Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
17 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 50.-
TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav
hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’ne aktarılacaktır).
Sınav ücreti 09 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00’dan 10 Temmuz 2014 Perşembe günü
17.00’a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden Servis Görevlisi Sınavı
belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri
verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.
Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde
ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin
yatırılmış olması gerekmektedir.
II. Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 09 Haziran 2014 Pazartesi gününden itibaren 11
Temmuz 2014 Cuma günü saat 24.00’e kadar Bankamız internet adresinden de
(www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Bu aşamada görev türü, görev yeri, sınav
merkezi, sınava girilecek yabancı dil gibi bilgilerin seçimi yapılabilecektir.
Başvuru için “Servis Görevlisi Giriş Sınav Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından
noksansız doldurularak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak
Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul
edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
 Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması
halinde başvuru kabul edilemeyecektir.
 İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadıkları veya
gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
 Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak
sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın
uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.
 Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan
ve yanlış ücret yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Sınav Süreci
Sınav Daveti
 Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
 Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni
11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren 17 Ağustos 2014 günü saat 09.45’e kadar
Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik
numaralarını ve aday şifrelerini girerek alabileceklerdir.
 Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Yazılı Sınav
Yazılı sınav; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep,
İstanbul-Anadolu Yakası, İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon
olmak üzere 14 merkezde 17 Ağustos 2014 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olup,
çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
 Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı
resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri
gerekmektedir.
 Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava
alınmayacaktır.  Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile
girmeleri kesinlikle yasaktır.
 Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınavın Süresi: 180 dakika
Oturum Sayısı: Tek oturum
Soru Sayısı: 120
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca
Soru Dağılımları:
Servis Görevlisi Sınavı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
Yabancı Dil % 10 12
180 Dakika
Genel Kültür % 20 24
Genel Yetenek % 30 36
Alan Bilgisi * % 40 48
TOPLAM % 100 120
Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı
BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI
Maliye % 10 5
Genel Hukuk % 15 7
Muhasebe % 15 7
Ticari Aritmetik % 20 9
Genel Ekonomi % 40 20
TOPLAM % 100 48

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
 Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup,
değerlendirme; adayların tercih ettiği illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak
yapılacaktır.
 Her il için yazılı sınavda en az 60 ve üzeri puan almak koşulu ile Bankanın ihtiyaç
duyduğu kadar aday mülakata çağrılacaktır. (60 ve üzeri puan almak mülakata
çağrılmak için yeterli koşul olmayıp, ön koşuldur. 60 ve üzeri puan alanların sayısı
Bankanın mülakata çağırmayı planladığı sayıdan fazla olur ise yazılı sınav başarı
sıralaması dikkate alınır. )
 Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet
adresi üzerinden ilan edilecektir.

Mülakat ve Nihai Değerlendirme
 Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında
getirmesi gereken belgeler www.halkbank.com.tr adresinde duyurulacaktır,
 Mülakatta katılan adayların yazılı sınav puanları mülakat notları ile birlikte
değerlendirilerek kazanan adaylar belirlenecektir.

5. Sınav ile İlgili Bilgi Edinme
Sınavla ilgili olarak, Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik
posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere
Bankamızın web sitesinden ulaşılabilecektir.

İletişim Bilgileri

Web : www.halkbank.com.tr
E-posta : kariyer@halkbank.com.tr
Telefon : (0312) 289 42 58-65-86 (Hafta içi her gün 09.00-12.30, 13.30-18.00 saatleri
arasında hizmet verilmektedir.)

Adres
: Halkbank Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde, No: 63, Kat: 15
PK 06520 Söğütözü /ANKARA

Anadolu
Üniversitesi
Sınav Merkezi

: (0 222) 335 05 80 (Dahili 2286)
Hafta içi her gün 08.30-12.00, 13.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet
verilmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git